Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Zahájení prvního z cyklu kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s názvem: Základy speciální pedagogiky

Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ÚSS PdF UP v Olomouci) je od listopadu 2010 do června 2012 řešitelem projektu    s názvem „Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol“(zkrácený název: Další vzdělávání pracovníků škol).
Cílem projektu je vybavit pedagogické pracovníky užitečnými poznatky z oblasti speciální pedagogiky, které budou moci dále využít ve své vlastní praxi. Základní znalosti ze sféry práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vnímány, v době současných integračních snah, jako nezbytná součást profesní kvalifikace dnešního pedagoga.

Vzdělávání tvoří cyklus tří specificky zaměřených kurzů:

  1. I. kurz: Základy speciální pedagogiky
  2. II. kurz: Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami
  3. III. kurz: Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami

V současné době řešení projektu byla zahájena výuka prvního ze série kurzů: Základy speciální pedagogiky. Kurz nabízí účastníkům 10 lekcí v celkovém rozsahu 82 hodin. Výuka je koncipována tak, aby účastníci získali přehled o jednotlivých typech speciálních vzdělávacích potřeb a dokázali se zorientovat ve specificích přístupu k jedincům s jednotlivými typy speciálních potřeb. Praktickým výstupem realizace první etapy kurzů je publikace Základy speciální pedagogiky shrnující poznatky jednotlivých lekcí.
Druhý kurz bude zacílen na Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednotlivé lekce budou probíhat v měsících září, říjen 2011.
Třetí kurz bude zaměřen na Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami. Proběhne v měsících únor, březen 2012.

 

Kurzy jsou realizovány v budově PdF UP v Olomouci na Žižkově náměstí 5. Informace jsou účastníkům předávány moderní a atraktivní formou s využitím praktických příkladů, didaktické techniky a zážitkovým učením. Kurzy jsou poskytovány bezplatně.

Vyvrcholením celého školícího cyklu bude závěrečná konference prezentující výsledky projektu (předpokládaný termín duben 2012), vydání sborníku s příspěvky z této konference. Absolventi kurzů budou, kromě publikací shrnujících poznatky jednotlivých kurzů, vybaveni v závěru řešení projektu rovněž multimediálním CD s konkrétními praktickými ukázkami specifických situací a technik, jejichž dodržováním či osvojením zkvalitní svůj přístup k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami, především v oblasti specifických komunikačních technik. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování. Kurzy jsou v současné době v procesu získávání akreditace.

Jednotlivé lekce jsou průběžně monitorovány, evaluovány (supervizorem, účastníky                     i lektory) a na základě zjištěných faktů aktualizovány a uzpůsobovány potřebám účastníků.

 

Vyhodnocením prvních evaluačních dotazníků byly zjištěny kladné ohlasy na již proběhlé lekce, což je pro celý realizační tým projektu velice potěšující.

 

Hlavními řešiteli projektu jsou paní prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. a paní Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. Lektory kurzů jsou zkušení odborníci z ÚSS PdF UP v Olomouci.

Bližší informace o kurzech lze nalézt na webových stránkách projektu: http://www.kurzy-spp.upol.cz/. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese: kurzy-spp@seznam.cz.

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.13/03.0016.
Projekt je realizován v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.13 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.