O projektu

Aktualizace: 07.10.2011


Projekt se zabývá tvorbou a realizací kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol v rámci jednotlivých obcí Olomouckého kraje.
Jedná se o pedagogické pracovníky, kterým se v rámci předešlého vzdělání nedostalo informací a dovedností z oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a v současné době vzdělávacího integračního trendu tyto odborné kompetence potřebují v rámci plnění svých pracovních povinností.

Realizací kurzů dojde ke zvýšení kvalifikace cílové skupiny a k rozšíření jejich kompetencí nejen o základní, ale i o specifické poznatky ze sféry práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kurz Základy speciální pedagogiky nabízí účastníkům 10 lekcí v celkovém rozsahu 82 hodin. Je koncipován tak, aby jeho účastníci získali přehled o jednotlivých typech speciálních vzdělávacích potřeb a dokázali se zorientovat ve specificích přístupu ke studentům s jednotlivými typy speciálních potřeb. Praktickým výstupem realizace první etapy kurzů bude publikace Základy speciální pedagogiky, která bude shrnovat poznatky jednotlivých lekcí.
Kurz Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí účastníkům 8 lekcí v celkovém rozsahu 41 hodin. Účastníci zde získají přehled o jednotlivých typech poradenských služeb a o systému organizací poskytujících služby jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami a tím zkvalitní svoje další profesní působení v kontaktu s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s jejich blízkými osobami (rodiči). Praktickým výstupem realizace druhého kurzu bude publikace Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.
Třetí kurz je zaměřen na specifika komunikace. Kurz Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí účastníkům 5 lekcí v celkovém rozsahu 60 hodin. V rámci kurzu frekventanti získají základní znalosti o specificích, odlišnostech a zvláštnostech komunikace s jedinci s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb. Lektoři se budou snažit všechny informace prezentovat moderní a atraktivní formou s využitím praktických příkladů, didaktické techniky a zážitkovým učením. Věříme, že tak frekventanti kurzu získají užitečné poznatky, které budou moci dále využít ve své vlastní praxi či v případném dalším studiu se speciálněpedagogickou tematikou. Výstupem bude publikace Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kurzy probíhají od března 2011 v budově Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na Žižkově náměstí 5 v Olomouci.
Vyvrcholením celého školícího cyklu bude uspořádání závěrečné konference prezentující výsledky projektu a vydání sborníku s příspěvky z této konference. Absolventi kurzů budou v závěru řešení projektu vybaveni multimediálním CD, které bude obsahovat konkrétní praktické ukázky specifických situací a technik, jejichž dodržováním či osvojením zkvalitní svůj přístup k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami, především v oblasti specifických komunikačních technik.
V průběhu řešení projektu předpokládáme proškolení cca 120 pedagogických pracovníků z Olomouckého kraje. Pro přijetí do kurzu nebudou vytvářeny žádné omezující podmínky (vyjma výše uvedené lokalizace, specifikace konečné cílové skupiny a podmínky, že z daného zařízení se musí zúčastnit vždy minimálně 2 pracovníci).

Kurzy budou poskytovány bezplatně, průběžně monitorovány a evaluovány spolu s jednotlivými etapami řešení projektu. Účastníci kurzů obdrží po jejich skončení certifikáty. Průběh realizace projektu bude z hlediska účastníků kurzu monitorován prostřednictvím evaluačních dotazníků, jejichž účelem bude zjistit přínos prezentované problematiky pro profesní specializaci frekventantů a možnost uplatnění získaných poznatků v praxi. Údaje z evaluačních dotazníků budou po skončení jednotlivých lekcí vyhodnoceny a s výsledky bude seznámen lektor kurzu i řešitelé projektu. Validita údajů z evaluačních dotazníků bude v průběhu kurzů verifikována supervizorem a diskusemi s frekventanty kurzu.